Komfort w moim domu

Warunki użytkowania

Ogólne warunki licencji udzielonej przez Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG i udostępniającej nieodpłatne oprogramowanie Vaillant

1. Zakres stosowania

1.1 Niniejsze ogólne warunki licencji (zwane dalej „OWL“) mają zastosowanie do nieodpłatnego oddania w użytkowanie oprogramowania komputerowego firmy Vaillant (zwanego dalej „nieodpłatnym oprogramowaniem“). Warunki handlowe Klienta sprzeczne z niniejszymi postanowieniami są wyraźnie wykluczone. Odstępstwa od niniejszych OWL są obowiązujące wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu przez firmę Vaillant.

1.2 Niniejsze OWL mogą być zmienione lub uzupełnione przez dodatkowe warunki dotyczące określonego nieodpłatnego oprogramowania.

2. Prawa firmy Vaillant

Wszelkie prawa do nieodpłatnego oprogramowania oraz wszystkich dozwolonych kopii – w szczególności prawa autorskie, prawa do wynalazków oraz prawa własności przemysłowej i intelektualnej – są zastrzeżone w relacjach z Klientem wyłącznie dla firmy Vaillant. Klient ma jedynie zwykłe (niewyłączne) uprawnienia do nieodpłatnego oprogramowania wskazane w punktach 3–5.

3. Prawo użytkowania, dekompilacja

3.1 Klient uzyskuje zwykłe (niewyłączne) prawo do użytkowania nieodpłatnego oprogramowania. Prawo użytkowania jest ograniczone do okresu wskazanego przez firmę Vaillant, przy czym w braku takiego wskazania prawo do użytkowania jest bezterminowe.

3.2 Klient nie ma prawa do zmieniania, dostosowywania i tłumaczenia nieodpłatnego oprogramowania ani do tworzenia utworów pochodnych i opracowań na jego podstawie. Klient nie może poddawać nieodpłatnego oprogramowania inżynierii wstecznej, dekompilować ani deasemblować go i podejmować innych prób uzyskania kodu źródłowego tego oprogramowania, z wyjątkiem zakresu, w jakim Klient może poddawać oprogramowanie inżynierii wstecznej i je dekompilować na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.3. Jeżeli firma Vaillant ma do nieodpłatnego oprogramowania jedynie pochodne prawo użytkowania, w uzupełnieniu postanowień niniejszego punktu 3 obowiązują nadrzędne warunki użytkowania uzgodnione między naszą firmą a licencjodawcą. W zakresie, w jakim Klientowi udostępniono oprogramowanie otwarte, w uzupełnieniu postanowień niniejszego punktu 3 obowiązują nadrzędne warunki użytkowania dotyczące takiego otwartego oprogramowania. W razie naruszenia tych warunków użytkowania przez Klienta zarówno firma Vaillant, jak i jej licencjodawca są uprawnieni do dochodzenia swych roszczeń i praw we własnym imieniu.

3.4. Każdy sposób korzystania z nieodpłatnego oprogramowania, który wykracza poza postanowienia niniejszych OWL, wymaga naszej pisemnej zgody.

4. Zwielokrotnianie

4.1 Klient może zwielokrotniać nieodpłatne oprogramowanie, pod warunkiem że zwielokrotnienie jest konieczne do korzystania z tego oprogramowania. Niezbędnie zwielokrotnianie obejmuje w szczególności instalowanie nieodpłatnego oprogramowania z oryginalnego nośnika danych w pamięci masowej stosowanego sprzętu oraz wprowadzanie oprogramowania do pamięci operacyjnej.

4.2 Ponadto Klient może zwielokrotnić oprogramowanie w celu zachowania bezpieczeństwa danych. Można jednak każdorazowo sporządzić i zachować tylko jedną kopię zapasową. Kopię zapasową należy oznaczyć jako kopię zapasową nieodpłatnego oprogramowania i oznaczyć naklejką producenta dołączoną do dokumentacji oprogramowania.

4.3 Użytkownik nie może zwielokrotniać oprogramowania w inny sposób, w tym drukować kodu programu ani sporządzać fotokopii całości bądź istotnych części podręcznika.

5. Przekazanie

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na podstawie niniejszych OWL Klient nie może wynająć, wypożyczyć, udostępnić na podstawie licencji, odstąpić ani przenieść praw do nieodpłatnego oprogramowania czy zezwalać na kopiowanie oprogramowania w części bądź w całości do komputera innego użytkownika.

6. Wady, odpowiedzialność

6.1 Nieodpłatne oprogramowanie opracowano z najwyższą starannością. Wyłącza się jednak odpowiedzialność udostępniającego za wady fizyczne i prawne nieodpłatnego oprogramowania, w szczególności dotyczące jego poprawnego i bezbłędnego działania, braku naruszenia praw ochronnych i autorskich osób trzecich, kompletności i / lub zdatności do użytku, z wyjątkiem przypadków wynikających z działania w złej wierze.

6.2 Wszelka odpowiedzialność firmy Vaillant jest wyłączona, jeżeli nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa o odpowiedzialności za produkt, z umyślnego działania, z rażącego niedbalstwa, spowodowania utraty życia lub zdrowia, uszkodzenia ciała, z udzielonej gwarancji jakości albo umyślnego przemilczenia wady.

7. Tajemnica i ochrona danych

7.1 Strony umowy zobowiązują się bezterminowo zachować w tajemnicy wiedzę, wszystkie informacje poufne i tajemnice przedsiębiorstwa drugiej strony, uzyskane w ramach współpracy, a ponadto wykorzystać tę wiedzę, informacje i tajemnice włącznie w celu wykonania umowy. Nieodpłatne oprogramowanie także stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Vaillant.

7.2 Klient jest zobowiązany przestrzegać przepisów o ochronie danych podczas korzystania z nieodpłatnego oprogramowania. W razie naruszenia powyższych zobowiązań Klient uwolni firmę Vaillant od wszelkich roszczeń, także o charakterze publicznoprawnym.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Właściwym sądem jest – według wyboru firmy Vaillant – sąd właściwy ze względu na jej siedzibę lub ze względu na siedzibę Klienta, jeżeli klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub innym podmiotem z udziałem organu państwa czy samorządu.

8.2 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWL bądź innych uzgodnień z Klientem są lub okażą się nieskuteczne w całości bądź w części, nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Całkowicie lub częściowo nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego cel gospodarczy jest jak najbliższy pierwotnemu zamiarowi stron.