Komfort w moim domu

Warunki użytkowania

Firma Vaillant dokłada wszelkich starań, by niniejsza witryna internetowa zawierała ścisłe i aktualne informacje. Nie gwarantujemy jednak dokładności tych informacji ani ich przydatności do określonego celu.

Informacje udostępnia się bez żadnej rękojmi. Firma Vaillant nie przyjmuje odpowiedzialności za niedoskonałości techniczne, błędy drukarskie i braki w treści niniejszej witryny internetowej. Informacje w niej zawarte mogą ulec zmianom bądź zastąpieniu bez uprzedniego powiadomienia i nie powodują powstania żadnych zobowiązań.

Produkty

Poszczególne spółki zależne i filie firmy Vaillant przedstawiają za pośrednictwem stron naszej witryny informacje o wyrobach, które mogą okazać się niedostępne w niektórych krajach. Marka oznaczająca określony wyrób może w danym kraju różnić się od marki przedstawionej na tych stronach.

Dopuszczenie do obrotu lub zastosowania niektórych z wyrobów przedstawionych w naszej witrynie może w poszczególnych krajach podlegać różnorakim ograniczeniom nałożonym przez władze państwowe. Żadna z informacji zawartych na naszych stronach nie stanowi porady ani instrukcji technicznej w sprawie właściwego stosowania wyrobów firmy Vaillant.

Informacje publikowane przez firmę Vaillant na stronach www mogą zawierać odnośniki lub skróty do wyrobów, asortymentu czy usług firmy Vaillant, które nie są dostępne bądź oferowane w Twoim kraju. Zamieszczenie tych odnośników nie oznacza, że firma Vaillant zamierza oferować takie wyroby, asortyment czy usługi w Twoim kraju.

Pytania o wyroby, asortyment i usługi dostępne w Twoim kraju prosimy kierować do firmy Vaillant w Polsce.

Odpowiedzialność cywilna

Firma Vaillant GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z niniejszej witryny internetowej.

Firma Vaillant GmbH ani jej spółki zależne i filie nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności wobec stron trzecich za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne i szczególne spowodowane korzystaniem z niniejszej witryny internetowej, wykorzystaniem treści na niej zawartych lub brakiem dostępu do niej, ani nie pokrywa żadnych orzeczonych w związku z tym odszkodowań.

Powyższe zastrzeżenie obejmuje bez ograniczeń wszelkie szkody bądź utratę zysku, przerwę w działalności gospodarczej, utratę programu bądź innych danych w systemie przetwarzania danych użytkownika witryny oraz inne straty.

Odpowiedzialność firmy Vaillant jest wyłączona także w przypadku, gdy została ona powiadomiona o możliwości wystąpienia szkody lub straty spowodowanej ww. okolicznościami.

Przedsięwzięcie odpowiednich środków ostrożności zapewniających, że ładowane elementy są wolne od wirusów, „robaków” i „koni trojańskich”, jest obowiązkiem użytkownika witryny.

Łącza do innych stron

Nasza witryna może zawierać łącza do stron firm innych niż Vaillant. Pragniemy zaznaczyć, że Firma Vaillant nie nadzoruje tych stron i nie ma wpływu na ich treść.

Firma Vaillant GmbH ani jej spółki zależne i filie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych osób i firm, dostępne za pośrednictwem witryny internetowej firmy Vaillant.

Prawa autorskie

Treść i opracowanie witryny podlega ochronie zgodnie z prawem autorskim

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40

D-42859 Remscheid, Niemcy

oraz spółki zależne i filie Vaillant GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zezwala się jednak na korzystanie z wszelkich materiałów opublikowanych w witrynie firmy Vaillant do celów osobistych, nie związanych z działalnością gospodarczą, w tym ich przeglądanie, kopiowanie, drukowanie, zapisywanie i udostępnianie osobom trzecim, przy czym zabrania się zmian w treści stron wchodzących w skład witryny.

Informacje prasowe oraz inne dokumenty, fotografie i grafiki oznaczone jako udostępnione do publikacji mogą być wykorzystane w publikacjach prasowych pod warunkiem podania firmy Vaillant jako źródła informacji zamieszczonej w publikacji.

Jeżeli pragną Państwo wykorzystać materiały zamieszczone w naszej witrynie w innym celu, prosimy o list pod adresem:

marketing@vaillant.pl

Poniższą informację o prawach autorskich należy zamieścić w każdym egzemplarzu publikacji, w której wykorzystano treść tej witryny lub jej części:

Copyright © 2004 Vaillant GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone

Znaki towarowe

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie znaki towarowe zamieszczone w witrynie internetowej firmy Vaillant podlegają ochronie jako zastrzeżone znaki towarowe tej firmy, jej spółek zależnych bądź filii. Powyższe zastrzeżenie obejmuje wszystkie podstawowe znaki towarowe firmy Vaillant, w tym między innymi:

VAILLANT, ATMOTEC, CALORMATIC, ECOTEC, MAG, TURBO, TURBOTEC, firmowy znak słowny i graficzny (stylizowany wizerunek zająca, stylizowany wizerunek zająca ze znakiem słownym VAIILANT, stylizowany wizerunek zająca ze znakiem słownym VAILLANT GEYSER, stylizowany wizerunek zająca oznaczający zakład instalatorski).

Zabrania się użycia powyższych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Vaillant. Listy w tej sprawie prosimy przesyłać pod adresem:

info@vaillant.de

Wyrażenie „Adobe Acrobat” jest zastrzeżonym znakiem towarowym; znak graficzny Adobe Acrobat jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

Opinie

Chętnie zapoznamy się z listami od Was. Pragniemy jednak powiadomić, że opinie nie będą traktowane jako poufne oraz zastrzec, że pomysły, koncepcje, wiedza i informacje techniczne w nich zawarte mogą być przez nas wykorzystane nieodpłatnie w dowolnym celu, a także bez ograniczeń udostępniane stronom trzecim.

W związku z powyższym prosimy zapoznać się z informacjami na temat ochrony danych, zamieszczonymi w naszej witrynie.